Galvenās ieejas uzraksts

Aktualitātes

Lepojamies un apsveicam!

Mūsu ģimnāzijas skolotāji ne tikai vada mācību stundas, bet atrod laiku, lai apkopotu savu bagāto darba pieredzi un dalītos tajā ar kolēģiem.

Patiesi lepojamies par latviešu valodas un literatūras skolotāju Vinetu Madelāni un viņas sakārtoto tekstu grāmatu “Latvija – manas mājas”, kuras atvēršanas svētkus piedzīvojām 2024.gada 25.aprīlī.

Grāmatā aptverti 33 tematiski dažādi, no preses materiāliem, tīmekļa vietnēm un daiļdarbiem izraudzīti teksti par Latvijai un latviešiem nozīmīgiem kultūras, mākslas, ģeogrāfijas, vēstures faktiem un notikumiem. Papildināti ar skolotājas veidotajiem darba uzdevumiem, tie 7.-9.klašu skolēnos netieši veido piederību latviskajai kultūrvidei un izmantojami gan latviešu valodas funkcionālo stilu un gramatikas tēmu apguvē, teksta izpratnes veidošanā un vārdu krājuma papildināšanā, gan sarunās ar skolēniem par vērtībām mūsu katra dzīvē.

Lai grāmatai plašs izmantotāju loks!

Lai šai pirmajai tekstu grāmatai seko arī nākamās!

Metodiskā pēcpusdiena "Grupu darbs - efektīva darba organizācijas forma mācību stundā"

2024.gada 4.aprīlī ģimnāzijas metodisko pusdienlaiku cikla ietvaros notika fizikas un matemātikas skolotājas Veronikas Bittes vadītā meistarklase “Grupu darbs – efektīva darba organizācijas forma mācību stundā”.

Grupu darbs ir viena no populārākām tēmām semināros, pedagogu profesionālās pilnveides kursos un meistarklasēs. Tomēr, respektējot nepārtraukti mainīgās pieejas izglītībā, grupu darbs, tā organizēšana, vadīšana, rezultātu novērtēšana joprojām ir diskusiju objekts dažādos skolotāju profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumos.

Skolotāja Veronika Bitte savā meistarklasē grupu darbu aplūkojusi no izglītības procesa efektīvas organizācijas skatpunkta, tas ir, grupu darbu kā formu, nevis metodi. Taču, lai nodrošinātu mācību procesa efektivitāti, vispirms ir jādomā par nodarbības didaktiskajiem aspektiem un mērķiem, tikai pēc tam par to īstenošanas veidiem.

Meistarklases laikā skolotājiem tika lūgts sava mācību priekšmeta satura apguves kontekstā izstrādāt grupu darba uzdevumu pēc vienas no četrām piedāvātajām grupu darba organizācijas formām un pēc tam prezentēt izstrādāto piedāvājumu pārējiem dalībniekiem.

Vērts atzīmēt, ka meistarklases dalībnieki demonstrēja cienījamu pieredzi grupu darba organizēšanā un lieliski tika galā ar uzdevumu.

Liels paldies skolotājiem par aktīvo dalību meistarklasē un koprades diskusijās tapušajiem jaunajiem piedāvājumiem grupu darba organizēšanai!

Metodiskā pēcpusdiena "Caurviju prasmju pilnveidošana īstermiņa mācību projektos latviešu valodas un literatūras stundās vidusskolā"

2024. gada 7. martā, kad mācību stundas jau beigušās, neliels skaits pedagogu – interesentu bija pulcējušies uz ģimnāzijas Metodiskā centra organizēto metodisko pēcpusdienu - latviešu valodas un literatūras skolotājas Ivetas Jaunupes meistarklasi “Caurviju prasmju pilnveidošana īstermiņa mācību projektos latviešu valodas un literatūras stundās vidusskolā”.

Tēma par caurviju prasmēm aktuāla, tostarp kompetenču pieejas īstenošanas kontekstā. Īstermiņa mācību projekti – uzrunājošs temata pieteikums profesionālām sarunām par skolēnu motivācijas veidošanu, iespēju apgūt zināšanas dažādos kontekstos, tādējādi mācīties iedziļinoties un meklējot veidus, kā izprast pasauli kopveselumā.

Līdztekus zināšanu par caurviju prasmēm aktualizācijai meistarklases dalībnieki saņēma bagātīgu metodiskā atbalsta materiālu (projekta darba līgums, radošā darba vērtēšanas kritēriji, snieguma līmeņa apraksti projekta darbam, strukturēts labās prakses piemēra apraksts pēc Ganjē 9 mācību notikumu struktūras) klāstu, lai paši savā pedagoģiskajā praksē varētu izmēģināt un ieviest īstermiņa mācību projektus.

Metodiskā pēcpusdiena - 1

Meistarklases laikā pedagogiem, reflektējot par nodarbībā jauniegūto informāciju un izmantojot skolotājas piedāvāto tekstu “Latvijas preses karaļpāris Emīlija un Antons Benjamiņi", bija iespēja grupu darba ietvaros sagatavot uzdevumu, kas pilnveidotu kādu no caurviju prasmēm.

Paldies gan ģimnāzijas skolotājām A. Ķempei, L. Lastovskai, G. Balodei, A.Komsai par atbalstu kolēģei, gan arī Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas latviešu valodas skolotājām J. Ķikutei un V. Vorobjovai un Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta galvenajai speciālistei – ekspertei Z. Doniņai par izrādīto interesi un piedalīšanos pasākumā.